Tuesday, February 09, 2016

"Domo arigato, Marco Roboto,
Domo arigato, Marco Roboto,
Domo arigato, Marco Roboto,
Domo arigato, Marco Roboto."

No comments: